Elektrisõiduki laadimise tingimused

Reisija/kasutaja

 

 • Vastutab sõiduki hea seisukorra ja hoolduse eest tagamaks sõiduki vastavust asjakohaste EL-i määruste ja direktiividega sätestatud nõuetele ning vastutab mis tahes kahjude, kahjustuste või kulude eest, mis tekivad nõuete mittejärgimise tõttu.
 • Garanteerib, et pardal ei laadita ühtegi eksperimentaalset ega muudetud sõidukit, ning vastutab mis tahes kahjude, kahjustuste või kulude eest, mis tekivad nõuete mittejärgimise tõttu.
 • Vastutab täpse teabe ja dokumentatsiooni esitamise eest sõiduki (sealhulgas selle seisundi, päritolu, hoolduse jms) kohta ning vastutab mis tahes kahjude, kahjustuste või kulude eest, mis on tingitud ebatäpsustest esitatud teabes või dokumentatsioonis.
 • Vastutab juhiste järgimise ja mõistliku hoolsusega tegutsemise eest laadimisjaama kasutamisel ning vastutab mis tahes kahjude, kahjustuste või kulude eest, mis tekivad nõuete mittejärgimise tõttu.
 • Kohustub teavitama meeskonda juhul, kui ta tuvastab laadimisjaama kasutamisel tõrkeid ja/või probleeme.
 • Lubab kasutada vedaja meeskonna poolt antud juhtmeid.

(kasutaja nõustub tasuma kõik kohaldatavad tasud osutatud laadimisteenuse eest)

 

Vedaja

 

 • Ei vastuta võimalike reisitõrgete, viivituste, vigade, internetikatkestuste ja/või muude probleemide poolt avaldatava mõju eest laadimisjaamade kasutamisele ja toimimisele.
 • Ei vastuta mis tahes kaudse, juhusliku ja/või kaudse kahju eest, mis tuleneb laadimisjaamade kasutamisest või on sellega seotud.
 • On õigustatud mis tahes põhjusel (näiteks hoolduse vajadus, elektrisüsteemi haldus ja/või rikked) katkestama või lõpetama laadimisteenuse osutamise seniks, kuni see on vajalik.
 • On õigustatud nõudma mis tahes teavet või dokumentatsiooni (sh sõiduki päritulu tõendavaid dokumente), mis on vajalik sõiduki laadimissobivuse hindamiseks.
 • On õigustatud keelduma oma äranägemise järgi laadimisteenuse osutamisest, kui vedaja peab sõidukit pardal laadimiseks ebasobivaks ja/või ohutuse või turvalisusega seotud põhjustel ja/või kohaldatavate eeskirjade täitmiseks.
 • On õigustatud võtma tarvitusele kõik vajalikud abinõud, et vältida või piirata laadimisjaamade kasutamise tagajärjel või sellega seoses tekkida võivaid kahjusid/kahjustusi.
 • Vastutab sõidukite laadimiseks vajalike juhtmete tarnimise eest kasutajatele.

Muudel juhtudel kehtivad broneeringule Stena Line’i äritingimused.