Videovalve alane teave (CCTV)

Stena Line kasutab videovalvet mitmetes kohtades, meie terminalides, sadamates, büroodes ja parvlaevade pardal. See privaatsuspoliitika kirjeldab muu hulgas seda, millistel eesmärkidel me videovalvet kasutame ja teie isikuandmeid töötleme, kellega me neid jagame ja millised on teie õigused seoses oma isikuandmetega. Austame teie privaatsust ja oleme võtnud eesmärgiks tagada teie isikuandmete kaitse.

 

1. Sissejuhatus

Oleme Stena Line Scandinavia AB, äriühingu registreerimisnumber 556231-7825 (edaspidi: Stena Line) ning teie isikuandmete vastutav töötleja. Kui privaatsuspoliitikas on kasutatud mitmuse esimest pööret, siis tuleb seda tõlgendada viitena Stena Line'ile. Meie kontaktandmed leiate privaatsuspoliitika lõpust.

 

Videovalvega tegelevad volitatud töötlejatena järgmised Stena Line Groupi ettevõtted:

 

Stena Line Danmark A/S

Stena Line Polska Sp. z o.o

Stena Line BV

Stena Line Stevedoring BV

Stena Line Ltd.

Baltic RoRo Services GmbH

SIA Stena Line

Stena Rederi A/S

Retail and Food Services in Sweden AB

Buro Scanbrit

 

2. Privaatsuspoliitika kohaldamisala

See privaatsuspoliitika käsitleb Stena Line’i poolset videovalve kasutamist meie terminalides, sadamates, büroodes ja parvlaevade pardal. Töötlemine puudutab kõiki isikuid (külastajad, kliendid, töötajad, ettevõtjad, partnerid), kes külastavad meid terminalides, kus tegutseme, reisivad meie parvlaevadega, töötavad meie terminalides, sadamates või parvlaevadel ning keda on salvestistel võimalik näha ja tuvastada. See puudutab ka terminalide avalikke alasid koos kõrvalasuvate teeninduspiirkondadega (kassade aknad, registreerimine ja pardaleminek) ning reisijate liikumisalasid. Videovalve toimub ööpäevaringselt ja hõlmab ainult visuaalset salvestust.

 

Mingit heli salvestamist ei toimu üheski kohas. Sanitaarruumides videovalvet pole.

 

Niipea, kui sisenete videovalvega alale, teavitatakse teid jälgimisest graafiliste märkidega.

 

3. Milliseid isikuandmete kategooriaid me töötleme?

Stena Line töötleb järgmisi isikuandmete kategooriaid:

 

 • fotod ja lühikesed videolõigud teist (helisalvestuseta);
 • kui see on kohaldatav, teave teie sõiduki kohta, sh auto registreerimisnumber.

 

4. Millistel eesmärkidel ja millisel õiguslikul alusel me teie isikuandmeid töötleme ja kui kaua andmeid säilitatakse?

Stena Line töötleb teie isikuandmeid allpool sätestatud eesmärkidel. Seejuures peab Stena Line'il olema õiguslik alus teie isikuandmete töötlemiseks igal sellisel eesmärgil. Õiguslik alus võib olla näiteks i) teie nõusolek töötlemisega; ii) töötlemise vajalikkus teiega sõlmitud lepingu täitmiseks; iii) see töötlemine on vajalik seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks või iv) Stena Line'i või kolmanda isiku õigustatud huvi isikuandmete töötlemiseks, mida ei kaalu üles teie huvi isikuandmete mittetöötlemise vastu. Iga allpool loetletud eesmärgi all on märgitud õiguslik alus, millele Stena Line tugineb.

 

Stena Line'i jaoks on varjatud jälgimise peamine eesmärk turvalise keskkonna tagamine kõigile isikutele ning ettevõtte ennetustöö toetamine tõsiste vahejuhtumite vältimisel, mis võiksid põhjustada ohtu isikutele või varale, ning kahjustuste ja varguste uurimine. Varjatud jälgimine peab ühtlasi vältima lubamatuid sisenemisi piirangualadele sadamates, büroodes või laevadel ning pakkuma visuaalset tuge Stena Line'i turva- ja julgeolekuosakonnale.

 

Stena Line'i ettevõtted on ka kohustatud järgima seadusest tulenevaid nõudeid.  Rahvusvaheline laevade ja sadamarajatiste turvalisuse koodeks  (ISPS)   muutis Rahvusvahelist konventsiooni inimelude ohutusest merel (SOLAS) (1974/1988) , sh laevade, sadamate ja riigiasutuste minimaalseid turvanõudeid. See sätestab valitsuse, laevafirmade, laevatöötajate ja sadama/rajatiste töötajate kohustused „julgeolekuohtude avastamisel ning ennetavate meetmete rakendamisel julgeolekujuhtumite ärahoidmiseks, mis võiksid mõjutada rahvusvahelises kaubanduses kasutatavaid laevu või sadamarajatisi“. EL kehtestas eeskirjad Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrusega (EÜ) nr 725/2004, 31.03.2004, mis käsitleb laevade ja sadamarajatiste turvalisuse tugevdamist. Ühendkuningriik kehtestas Laevade ja sadamarajatiste (julgeoleku) määrused 2004. aastal.

 

Vahejuhtumi korral on videosalvestiste säilitamise eesmärk saada tõendeid, mida on võimalik edastada asjaomastele riiklikele teenistustele või organitele (nt politsei, võimuasutused, kohtud, prokuratuur jne) või muudele volitatud isikutele (nt kindlustusettevõtted).

 

Videovalve salvestisi ei säilitata reeglina kauem kui 30 päeva ning selle perioodi lõppedes materjalid hävitatakse või kirjutatakse üle, kusjuures üle kirjutamise või kustutamise täpne aeg sõltub salvestusseadme või -süsteemi tehnilistest omadustest ja/või mälumahust. Vahejuhtumi korral, või kui salvestised on osa politsei aruandest või käimasolevast politsei uurimisest, võib videosalvestisi töödelda perioodi vältel, mis on vajalik vastava vahejuhtumiga seotud nõuete esitamiseks ja tõendamiseks või selliste nõuete eest kaitsmiseks.

 

Alljärgnevas tabelis on kokku võetud eesmärk, õiguslik alus ja säilitusaeg.

 

EesmärkÕiguslik alusSäilitamisperiood
Isikute ohutuse tagamineÕigustatud huvi

Kuni 30 päeva

 

Vara ohutuse tagamineÕigustatud huvi

Kuni 30 päeva

 

Infoturbe tagamine (sh Stena Line'i ärisaladused ja intellektuaalomand)Õigustatud huvi

Kuni 30 päeva

 

Uurimise osana võimalike õigusrikkujate isiku tuvastamine võimalike uurimiste tarbeks või nõuete kaitsmiseksÕigustatud huvi30 päeva või kuni menetluse lõppemiseni

 

 

5. Kellel on juurdepääs teie isikuandmetele ja kellega me neid jagame?

Ülalnimetatud eesmärkidel on Stena Line andnud volitatud töötajatele juurdepääsu videovalve süsteemidele ning salvestistele. Sõltuvalt asukohast ja marsruudi liigist on need volitatud töötajad osa 1. jaotises loetletud ettevõtetest.

 

Mõnedes asukohtades võivad andmeid töödelda volitatud töötlejad. Need on ettevõtted, keda Stena Line on palganud tegelema julgeoleku ja varjatud jälgimisega, samuti videovalvesüsteemide käitamisega. Sellised partnerid on hoolikalt valitud ning nad ei või kasutada andmeid mis tahes muul eesmärgil peale Stena Line'ile lepinguliste teenuste osutamise.

 

Ülaltoodud eesmärkide täitmiseks jagab Stena Line teie isikuandmeid järgmiste saajatega:

 

 • Securitas Sverige AB, Stockholm, Rootsi ning selle tütarettevõtted Ühendkuningriigis, Iirimaal, Poolas, Taanis, kes on meie volitatud töötlejad;
 • asjaomased riiklikud teenistused või organid (nt politsei, võimuasutused, kohtud, prokuratuur jne) või muud volitatud isikud (nt kindlustusettevõtted);
 • teised Stena Line Groupi ettevõtted.

 

6. Kas me edastame teie isikuandmeid väljapoole EL-i/EMP-d ja Ühendkuningriiki?

Stena Line töötleb teie isikuandmeid EL-is/EMP-s ja Ühendkuningriigis.

 

Kuna me tegutseme ka Ühendkuningriigis ning Ühendkuningriigi ja ELi vahelistel laevaliinidel, võib isikuandmete töötlemine tähendada andmete töötlemist Ühendkuningriigis või ELis või sinna edastamist. Ühendkuningriiki käsitletakse ELi mittekuuluva riigina, kuid Euroopa Komisjon tegi Ühendkuningriigi suhtes otsuse kaitse piisavuse kohta. Ühendkuningriigi valitsus käsitles ELi riike juba varem andmekaitse tingimusi täitvate riikidena. See tähendab, et andmed saavad ELi ja Ühendkuningriigi vahel ka edaspidi vabalt liikuda.

 

Väljapoole EL-i/EMP-d ja Ühendkuningriiki isikuandmete edastamist ei toimu.

 

7. Mis on teie õigused?

Allpool on esitatud kokkuvõte teie õigustest, mis tulenevad Euroopa andmekaitsealastest õigusaktidest. Nende õiguste kasutamine on tasuta ja te saate neid kasutada, saates kirjaliku päringu. Kui teil on oma õiguste suhtes küsimusi, võtke meiega ühendust (vt kontaktandmeid selle privaatsuspoliitika lõpus).

 

Juhime tähelepanu, et Stena Line hindab iga taotlust õiguste kasutamiseks, et veenduda vastava taotluse kehtivuses. Allpool loetletud õigused ei ole absoluutsed. Kohaldada võidakse erandeid.

 

Lisaks allpool sätestatud õigustele on teil alati õigus esitada kaebus järelevalveasutusele seoses sellega, kuidas Stena Line töötleb teie isikuandmeid.

 

a) Õigus tutvuda isikuandmetega. Vastava taotluse korral on teil õigus saada koopia oma isikuandmetest, mida Stena Line töötleb, samuti õigus saada täiendavat teavet selle kohta, kuidas Stena Line teie isikuandmeid töötleb.

 

b) õigus andmete parandamisele. Teil on õigus lasta oma isikuandmeid parandada ja/või täiendada, kui need on ebaõiged ja/või mittetäielikud.

 

c) õigus andmete kustutamisele. Teil on õigus nõuda, et Stena Line kustutaks teie isikuandmed põhjendamatu viivituseta järgmistel juhtudel:

 

 • isikuandmeid ei ole enam vaja sellel eesmärgil, milleks neid koguti või muul viisil töödeldi;
 • võtate tagasi töötlemiseks antud nõusoleku ning puudub muu õiguslik alus isikuandmete töötlemiseks;
 • esitate kehtiva vastuväite oma isikuandmete töötlemise suhtes;
 • isikuandmeid on töödeldud ebaseaduslikult, või
 • isikuandmed tuleb kustutada, et täita seadusest tulenevat kohustust.

 

d) õigus piirata töötlemist. Teil on õigus nõuda oma isikuandmete töötlemise piiramist järgmistel juhtudel:

 

 • isikuandmete õigsust kontrollitakse;
 • isikuandmete töötlemine on ebaseaduslik või ei ole enam vajalik töötlemise eesmärkidel, kuid te ei soovi isikuandmete kustutamist, vaid üksnes nende kasutamise piiramist;
 • Stena Line ei vaja enam isikuandmeid töötlemise eesmärkidel, kuid need on teie jaoks vajalikud õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või nende eest kaitsmiseks, või
 • olete esitanud vastuväite isikuandmete töötlemise suhtes ja vastuväite kontrollimine on pooleli.

 

e) Andmete ülekandmise õigus. Teatavatel tingimustel on teil õigus saada teid puudutavad isikuandmed, mille olete Stena Line'ile esitanud, et edastada need teisele teenusepakkujale, kui isikuandmete töötlemine põhineb teie nõusolekul või lepingu täitmisel.

 

f) üldine õigus esitada vastuväiteid. Teil on üldine õigus esitada igal ajal vastuväiteid oma isikuandmete töötlemisele, kui selle aluseks on Stena Line’i õigustatud huvid. Kui te esitate vastuväite, peame tõendama, et meil on isikuandmete töötlemiseks mõjuvad õiguspärased põhjused või et meil on isikuandmeid vaja õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või nende eest kaitsmiseks.

 

g) õigus esitada vastuväiteid otseturundusele. Teil on õigus esitada igal ajal vastuväiteid oma isikuandmete töötlemisele otseturunduse eesmärgil. Vastuväite esitamisel ei või Stena Line teie isikuandmeid enam sel eesmärgil töödelda.

 

8. Kuidas meiega ühendust võtta?

Kasutage alltoodud kanaleid, et meiega ühendust võtta.

 

Peakontor:

Stena Line Scandinavia AB, 405 19 Göteborg, Rootsi

E-post: info.se@stenaline.com

Tel: +46 (0)  31 – 85 80 00

 

Juhime tähelepanu, et oleme ametisse nimetanud ka andmekaitseametniku, kelle poole võite pöörduda, kui teil on küsimusi oma isikuandmete töötlemise kohta.

 

Meie andmekaitseametnikule saab kirjutada aadressil:

Stena Line Scandinavia AB, 405 19 Göteborg, Rootsi

E-post: dpo@stenaline.com

Tel: +46 (0) 31 – 85 80 00

 

Seda teavet värskendati 19. oktoobril 2021 ja uusim versioon on alati leitav sellel saidil. Teabe sisu võib muutuda vastavalt  seaduste ja eeskirjade muutumisele.