Piirangutega esemete transport

Kas ma võin kaasa võtta lisakütust?

Ei. Kooskõlas ohutuseeskirjadega ei tohi erasõidukites vedada varukütuse mahuteid.

 

Kas ma tohin gaasiga reisida?

Vastavalt rahvusvahelistele ja Ühendkuningriigi õigusaktidele peavad reisijad, kes soovivad vedada gaasi balloonides (surve- või gaasianumates), järgima järgmisi sätteid, mida ettevõte on kohustatud kohaldama kooskõlas asjakohaste eeskirjadega. Ettevõte võib vedada muid gaase, mida ei ole konkreetselt allpool loetletud ja mille kohta saab nõu anda meie kaubaveoosakond. Transporditavate ainete või esemete deklareerimise vajaduse kontrollimise kohustus jääb alati kliendile; Stena Line ei võta endale vastutust selliste esemete saatmisel tekkivate viivituste või vastuvõtmisest keeldumise eest, kui õigusnorme või tingimusi ei ole täidetud või meid ei ole broneerimise ajal nendest eelnevalt teavitatud.

 

Ainult erakasutuseks mõeldud propaan- ja butaangaasi (s.t telkimiseks) võib vedada balloonides kogusuurusega kuni 47 kg (välja arvatud gaasimahuti mass).

 

Isiklikuks kasutamiseks mõeldud sukeldumisgaase (sh õhku) võib vedada erasõidukites, mida kasutatakse reisijate vedamiseks, ja nende isikliku sukeldumisvarustuse vedamiseks järgmistel tingimustel: (i) gaasiballoonid peavad olema ette nähtud reisija isiklikuks kasutamiseks; (ii) ühes sõidukis veetavate balloonide maksimaalne arv on kuus „F” suuruses või väiksemat ballooni (nt kuni 60 liitrise kogumahutavusega), milles on kas SURUÕHK (UN1002), KOMPRIMEERITUD HAPNIK (UN1072) või KOMPRIMEERITUD GAAS, OKSÜDEERIV N.O.S. (hapnik, dilämmastikoksiid) (UN3156) (sellel on üldiselt kaubanimi „Entenox”); (iii) paigalt liikumise vältimiseks peavad kõik balloonid olema sõidukis kinnitatud; (iv) muid ohtlikke kaupu (sh tuleohtlikke gaase ja vedelikke) ei tohi mitte mingil juhul vedada samas sõidukis sukeldumiseks ette nähtud gaasidega.

 

Isiklikuks kasutamiseks mõeldud meditsiiniline hapnik erasõidukites (mida kasutatakse haigete või puuetega inimeste transportimiseks). Sõidukis võib olla kuni 6 „F” suuruses või väiksemat silindrit (st kuni 60 liitrise kogumahutavusega), mis sisaldavad UN 1072 – komprimeeritud hapnikku, eeldusel, et patsiendil on arstitõend selle kohta, et ta vajab meditsiinilist hapnikku.

 

Kalibreerimisgaasi, mis ei ole toksiline ja mida kasutatakse ainult kalibreerimise eesmärgil, võib vedada tingimusel, et surveanumate (ballooni) või gaasi sisaldavate väikeste mahutite (gaasipadrunite) kogumaht ei ületa 50 liitrit.

 

Mittesüttivaid gaase (klass 2.2) võib tarnimiseks vastu võtta, kui neid transporditakse väiksema kui 200 kPa rõhu ja 20 ºC juures ja need ei ole vedeldatud või jahutatud vedelgaasid. Pange tähele, et F suurus mahutab 9,4 liitrit vett ja selle ligikaudsed mõõtmed on 930 × 140 mm.

 

Palun arvestage, et transpordinõuded kehtivad samamoodi ka nominaalselt tühjadele balloonidele, sest rahvusvahelised eeskirjad käsitlevad „tühjasid“ surveanumaid (balloone) ohtlike kaupadena, välja arvatud juhul, kui need on puhastatud ja kui ballooniga on kaasas seda kinnitav sertifikaat. Ülalmainitud eesmärkidel transporditava seadme gaasivarustus peab olema alati välja lülitatud, välja arvatud meditsiinivaldkonnas kasutamisel; kõik balloonid peavad olema asjakohaselt kinnitatud, et vältida iseeneslikku liikumist laeva liikumise korral, ning peavad asuma süüte- ja kuumuseallikatest eemal. Jätame endale õiguse kontrollida, kas balloon on tühi või nõuda tõendit puhastamise kohta, kui balloonid on deklareeritud „tühjadena”. Kõigist ülaltoodud esemetest tuleb ettevõttele teatada, helistades meie kontaktkeskusesse vähemalt 24 tundi enne väljumise kuupäeva ja kellaaega ning seejärel sadamasse saabumisel uuesti reisile registreerumise kioskis/lauas. Atsetüleeni ei tohi vedada mitte kunagi mitte mingil juhul.

 

Kas võin praamil reisida koos tulirelvade ja/või laskemoonaga?

Tulirelvi, spordirelvi ja laskemoona tohib vedada ainult kooskõlas ettevõtte range poliitikaga, mis võtab arvesse kõiki reisi ajal meie marsruutidel kohaldatavaid õigusnorme. Tulirelvadest, spordirelvadest ja laskemoonast tuleb teatada ettevõttele broneeringu tegemise hetkel, helistades meie kõnekeskusse. Broneerimine ja teatamine peab toimuma vähemalt 24 tundi enne väljumist ning teatada tuleb uuesti ka sadamasse saabudes reisile registreerumise kioskis/lauas. Teilt võidakse nõuda ka reisimist veopiletiga, sõltuvalt kaasasolevatest esemetest. Kuna õigusaktid võivad muutuda, on meil õigus oma veotingimusi lühikese etteteatamisajaga vastavalt muuta. 

 

Erasõidukis võib ilma dokumentatsioonita vedada maksimaalselt 1000 ÜRO 1.4s klassi padrunit eeldusel, et padrunid on tootja originaalpakendis. Kogused, mis ületavad seda määra või ei kuulu klassi 1.4s, tuleb deklareerida ja transportida vastavalt IMDG koodeksi sätetele; ja ainult juhul, kui "tunnistus laeva vastavusest ohtlike kaupade veo erinõuetele" sellist vedu lubab.  Laskemoon, mille kogus on suurem kui 1000 padrunit ja mida veetakse kaasas ainult ohtlike kaupade deklaratsiooni alusel, tuleb broneerida ja pilet tuleb osta meie kaubaveoosakonna kaudu (ja see sõltub ka valitud laevast/marsruudist ning sellest, kas selleks on olemas õigusnormides ette nähtud sertifikaadid). Need päringud tuleb edastada meie kaubaveo broneerimise osakonnale.

 

On nõutav, et igasuguse tulirelva jaoks peab alati olema väljastatud vastav luba, mis kehtib lähteriigis ja/või sihtriigis, mis nõudmise korral peab olema kontrollimiseks käepärast. Kui tulirelvadega sõiduk saabub sadamasse, teavitatakse meie tolliametnikku ja sadama turvateenistust ja seejärel viiakse läbi kohalikud dokumenteeritud protseduurid, et tagada järgmiste meetmete rakendamine. 

 

Tulirelvad, spordirelvad ja laskemoon jäävad sõidukisse kogu reisi ajaks tingimusel, et:

a) Tulirelvad, spordirelvad ja laskemoon on sõiduki pagasiruumis silma alt ära ja on lukustatud sobivasse kasti.

b) Kaubalaadimise ametnik või tema nimetatud isik on kinnitanud, et kõik sõiduki uksed on lukustatud.

c) Sõiduki reisijad jäävad hoolika järelevalve alla, kuni nad on autotekilt lahkunud.

 

Kui laev saabub oma sihtkohta, toimub protseduur vastupidises järjekorras vastavalt sadamas kehtivatele kohalikele dokumenteeritud protseduuridele.

 

Reisija kohuseks on hankida vastav teave relvade, seerianumbrite, jahilubade ja relvalubade kohta. 

 

Jalgsi reisijad

Jalgsi reisijatel on tulirelvade, spordirelvade, laskemoona, mõõkade, nugade, külmrelvade ja ohtlike ainete vedu alati keelatud. Vajaduse korral saate lisateavet lähtesadamas tolliametnikult. 

 

Kas ma tohin ohtliku kaubaga reisida?

Reisimine ohtlike kaupade, tulirelvade või laskemoonaga on ilma meie eelneva loata keelatud. Sõiduki eest vastutav isik peab alati kinni pidama kõigist eeskirjadest, mis kehtivad broneerimise ja reisimise ajal, ja vajadusel esitama mis tahes asjakohased deklaratsioonid või litsentsid. Merel transporditavad ohtlikud kaubad, vastavalt rahvusvahelisele ohtlike kaupade mereveo koodeksile (IMDG), hõlmavad järgmistesse kategooriatesse kuuluvaid aineid või esemeid:

  • Plahvatusohtlikud ained või esemed (klass 1)
  • Gaasid (tuleohtlikud, mittesüttivad, toksilised – klassid 2.1, 2.2 või 2.3)
  • Tuleohtlikud vedelikud (klass 3) 
  • Tuleohtlikud tahked ained (klass 4.1, 4.2 või 4.3)
  • Oksüdeerivad ained ja orgaanilised peroksiidid (klass 5.1 või 5.2)
  • Mürgised ja nakkusohtlikud ained (klass 6.1 või 6.2) 
  • Radioaktiivsed materjalid (klass 7)
  • Söövitavad ained (klass 8) 
  • Mitmesugused ohtlikud ained ja esemed (klass 9)
  • Meresaasteained (vastavalt MARPOL-i määrustele)

Konkreetselt ohtlike kaupadena liigitatud kaupade loendi koostamine ei ole mõttekas, kuna see ei ole lõplik nimekiri. Kohustus kontrollida, kas transporditavad ained või esemed tuleb deklareerida, on alati kliendi kanda; Stena Line ei vastuta selliste esemete vedamiseks vastuvõtmisel tekkivate viivituste või vastuvõtmisest keeldumise eest, kui õigusnorme või tingimusi pole täidetud. 

 

Kas ma saan tuua EList või EFTAst Suurbritanniasse sealiha või sealihatooteid?

 

Alates 1. septembrist 2022 on keelatud tuua ELi ja Euroopa Vabakaubanduse Assotsiatsiooni (EFTA) riikidest Suurbritanniasse korraga enam kui 2 kg sealiha või sealihatooteid, kui neil toodetel ei ole ELi tervisemärgist või kui need ei ole kaubanduslikult pakendatud ELi päritolu tootena. See keeld ei kehti kaubanduslikule sisseveole, mida meede ei mõjuta.